2019-12-08 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.

Príčiny sporov v medziľudských vzťahoch podľa učenia

svätého apoštola Jakuba (referat zaproszony) .....................................................5

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Jakubov útek do Mezopotámie a jeho
2019-11-12 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Narodenie Ézava a Jakoba (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 25, 19-26) ..................4

ALEXANDER CAP

Ezav predava prvorodenstvo (Biblicko-exegetický komentar na 1Mjž 25, 27-34)..............16

JAN HUSAR

Kanon starozakonných kníh u palestínskych a alexandrijských Židov.
2019-09-12 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TRESCI

ALEXANDER CAP

Nachorovo potomstvo

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 22, 20-24)..............................................4

ALEXANDER CAP

Sarina smrť a kupa dedičnej hrobky

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 23, 1-20)................................................8
2019-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Abrahamova pohostinnosť a nove zasľubenie o Izakovi.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 1-15) ...............................................4

ALEXANDER CAP

Odchod do Sodomy. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 16-21) ..........19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio