Pravoslávny biblický zborník 2/2010
data wydania: 2010-06-01 autor: Praca zbiorowa nakład: 0 ISBN: 978-83-928613-5-5 cena: 0 PLN liczba stron: 180 wydanie: 0 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Editor: ThDr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada: doc. Alexander Cap., CSc. - predseda
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
ThDr. Ján Husár PhD.
dr. Roman Dubec
Recenzenti: doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.
ThDr. Štefan Pružinský, PhD

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio