PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH III/2018
data wydania: 2018-11-28 autor: doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-80-6 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP Obriezka znamením Božej zmluvy (Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 17,1-14 ................................5

ALEXANDER CAP Zasľúbenie o Iżákovi (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 17, 15-27) .........................................19

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ Biblické učenie o príčinách a dôsledkoch duchovnej nestability človeka .......................................30

JáN HUS[R Socialna problematika v knihach malých prorokov (Kniha proroka Zachariáša) .........................................40

JáN HUS[R Sociálna problematika v knihách malých prorokov (Kniha proroka Malachiáša) .........................................45

MIROSLAV ŽUPINA Epitímia ako duchovná terapia v Cirkvi a jej vzťah k svätej Eucharistii...........................................48

VáCLAV JEŽEK Tradice koptského/egyptského mnišství v době Šenouty z Atripe........................................................61

MIROSLAV KAZÍK Stvorenie človeka podľa mormonov............................................................................................74

ARTUR ALEKSIEJUK Człowiek wobec zjawiska umierania i śmierci............................................................................83

ОЛЕГ СОСКИН Информационная экономика: Eвангельский подход .....................................................................99

ANDREA TOLNAYOVá  Fenomén slobody v ponímaní bláznov pre Christa ..................................................................124

ERIKA CHOVANCOVá Teologické aspekty voľného času............................................................................................131

VERONIKA KOMáROVá Kyberstres – novodobá forma stresu ...................................................................................147

VERONIKA KOMáROVá Človek v sieti – alebo o problematickom používaní digitálnych technológií..................................156

NATáLIA BUŠOVá História a formovanie sociálnej diagnostiky....................................................................................168

ЮРИЙ ДАНИЛЕЦ Окремі аспекти розвитку православного руху в США серед вихідців із Aвстро-Угорщин.................177

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio