PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH II/2018
data wydania: 2018-08-20 autor: doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.) nakład: 0 ISBN: 978-83-63055-35-6 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 0 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Nočné videnie Boha. Hospodinova zmluva s Abrahamom (Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 15, 1-6)..........................5

ALEXANDER CAP

Hospodinova zmluva s Abrah{mom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 15, 7- 21)............................................17

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Biblické učenie o protiprirodzenosti premenlivého rozpoloženia a spr{vania u človeka.............................................33

JAN HUSAR

Socialna problematika v knihach malých prorokov (Proroci Abdi{š a Aggeus)......................................................42

MIROSLAV ŽUPINA

Biblické učenie o zbožštení človeka....................................................................46

MARIO BLAHOTA

Kniha Daniel a jej apokalypsa...........................................................................60

M[RIO BLAHOTA

Syn človeka........................................................................................................65

M[RIA MACHALOV[

Súčasnosť a žitie človeka...................................................................................72

ANDREA TOLNAYOVA

Vzťah biskupa a cirkvi podľa Svätého Ignaca Antiochijského ..........................79

MAROŠ ŠIP

Únava a zníženie motivacie onkologického pacienta v paliatívnej starost...............................85

VERONIKA KOMAROVA

Pregradualna príprava socialnych pracovníkov v oblasti psychoterapie ..........95

VERONIKA KOM[ROV[

Postgradualne vzdelavanie socialnych pracovníkov v psychoterapii..............109

ERIKA CHOVANCOV[

Zavislosť na praci – workoholizmus...............................................................114

ЮРИЙ ДАНИЛЕЦ

Літопис Боронявського монастиря (recenzja)...........................................127

ЮРИЙ ДАНИЛЕЦ

Ґрунтовне видання про радянізацію Закарпаття (recenzja)..................131

Załącznik na temat prawosławnej ikonografii

JAN HUSAR

Pravosl{vna ikona V. (Obdobie od Konštantína Veľkého) ..............................135

JAN HUSAR

Pravosl{vna ikona VI. (Ikonografia Spasiteľa Isusa Christa a Presvätej Bohorodičky).......................146

JAN HUSAR

Pravosl{vna ikona VII. (Ikonografia anjelov a svätých)..................................154

JAN HUSAR

Zostúpenie Svätého Ducha – Päťdesiatnica....................................................159

JAN HUSAR

Usnutie Presvätej Bohorodičky.......................................................................165

JAN HUSAR

Pozdvihnutie svätého životodarného Kríža.....................................................170

JAN HUSAR

Pokrov Presvätej Bohorodičky.........................................................................175

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio