PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2017
data wydania: 2017-12-01 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-55-4 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TRECI

 

ALEXANDER CAP

Potopa. (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 7, 17-24) .................................5

ALEXANDER CAP

Koniec potopy. (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 8, 1-14) ......................11

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Biblické učenie o vlastnostiach falošnej múdrosti .............................................24

MIROSLAV ŽUPINA

Fyzický stav prvých ľudí v raji .........................................................................31

JÁN HUSÁR

Sociálna problematika v knihách malých prorokov

(Kniha proroka Nauma) ....................................................................................40

JÁN HUSÁR

Sociálna problematika v knihách malých prorokov

(Kniha proroka Sofoniáša) .................................................................................44

MÁRIO BLAHOTA

Exodus (9. časť) ................................................................................................47

MÁRIO BLAHOTA

Exodus (10. časť)................................................................................................58

MIROSLAV ŠČERBEJ

Prorok Malachiáš a jeho prorocká kniha ...........................................................63

MÁRIA MACHALOVÁ

Bariéry v edukácii sociálnych klientov ..............................................................71

MÁRIA MACHALOVÁ

Človek je živá duša ............................................................................................77

ANDREJ NIKULIN

Religiozita dieťaťa v predškolskom veku ..........................................................84

VERONIKA KOMÁROVÁ

Niektoré psychologické a duchovné aspekty závisti .........................................99  

NATÁLIA BUŠOVÁ

Výučba predmetov venujúcich sa kresťanskému aspektu sociálnej práce na vybraných vysokých školách na Slovensku ................................................106

LÍVIA JANKOVÁ

Význam manželstva s dôrazom na jeho úpravu v právnom poriadku Slovenskej republiky .......................................................................................113

Príloha o pravoslávnej ikonografii

JÁN HUSÁR

Pravoslávna ikona ..........................................................................................131

JÁN HUSÁR

Ikona Najsvätejšej Trojice ...............................................................................137

JÁN HUSÁR

Vzkriesenie Christa .........................................................................................144

JÁN HUSÁR

Narodenie Presvätej Bohorodičky Márie ........................................................149

JÁN HUSÁR

Uvedenie Presvätej Bohorodičky Márie do chrámu .......................................153

JÁN HUSÁR

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke ................................................................156

JÁN HUSÁR

Narodenie Spasiteľa Isusa Christa .................................................................160

JÁN HUSÁR

Stretnutie Hospodinovo ..................................................................................166

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio