PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2014
data wydania: 2014-11-11 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-88-2 liczba stron: 204 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Sumeri ..................................................................................................................5

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Rúhanie sa Bohu v kontexte medziľudských vzťahov ......................................11

JÁN HUSÁR

„Dokedy, Hospodine, budem vzývať, a Ty nevypočuješ?,

zvolám k Tebe ukrivdený, a Ty nezachrániš?“ (Av 1, 2) .................................20

JÁN HUSÁR

„Bezbožník utláča spravodlivého“ (Av 1, 4) .....................................................24

MIROSLAV ŽUPINA

Postoj pravoslávnej cirkvi k eutanázii

vo svetle dokumentov gréckej a ruskej cirkvi ....................................................29

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Posługa Apostołów w Piśmie Świętym .............................................................43

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Św. Ap. i Ew. Łukasz – uczeń Apostoła Pawła ................................................53

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Aspekt liturgiczny sakramentu namaszczenia chorych ...................................57

RADIM PULEC – KRYŠTOF

Návrat k apoštolské podobě hospodaření církve (nástin dějin

Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku do roku 2013) ..............72

TOMÁŠ HANGONI

Kresťanstvo – východzí predpoklad sociálnej práce

ako praktickej činnosti .......................................................................................80

JOVAN (PURIĆ), biskup nišský

Teológia mena v Novom Zákone .......................................................................92

PAVOL KOCHAN

Starozákonní apoštoli alebo novozákonní proroci? ..........................................108

MÁRIO BLAHOTA

Filogický rozbor a exegéza textu Mk 4,35-41 ..................................................114

ANDREJ DUPEJ

Isus Christos - príklad pokory v kontexte listu Filipským

(Hymnus Flp. 2, 6-11) ...................................................................................122

MARTINA ŠIPOVÁ

Asistovaná reprodukcia v kontexte ľudského práva na život

(Dôstojnosť ľudského embrya) ........................................................................131

MARTIN KORMANÍK

Duchovná starostlivosť o zomierajúcich ........................................................139

PETER SUROVKA

Sociálne aspekty života seniorov v kontexte Pravoslávia ................................144

MIROSLAV HUMENSKÝ

Protojerej Vasilij Solovjev –

naplnenie Christových slov o dobrom pastierovi ............................................164

DANIELA CEHELSKÁ

Etická zodpovednosť a morálka ako nevyhnutný determinant

kresťanskej sociálnej práce ..............................................................................172

LENKA POPJAKOVÁ

Je možné uľahčenie prístupu na trh práce pre mladých dospelých

rómskeho etnika po odchode z detského domova? ............................................189

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio