Międzynarodowa konferencja naukowa
data wydania: 2011-11-24 autor: ThDr. Roman Dubec, ThDr. Ján Husár, PhD. (eds.) nakład: 0 ISBN: 978-83-63055-06-6 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 0 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Międzynarodowa konferencja naukowa
„SPOŁECZNY WYMIAR CHRZEŚCIJAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNYM KONSUMPCYJNYM SPOŁECZEŃSTWIE“

 

24 listopada 2011 w Wysowej

 

Komitet organizacyjny:
J.E. dr Paisjusz (Martyniuk), biskup gorlicki, Gorlice, Polska
Ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, rektor PSD, Warszawa, Polska
Ks. prof. ThDr.Viktor Beď, PhD., rektor UUBA, Użhorod, Ukraina
Ks. prof. ThDr. Vasilij Sadvari, prorektor UUBA, Użhorod, Ukraina
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., dziekan PBF PU v Preszowie, Słowacja
doc. Alexander Cap, CSc, kierownik Katedry Biblistyki PBF PU
v Preszowie, Słowacja
Recenzja:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
doc. ThDr. Kryštof (Pulec), PhD., metropolita
doc. Alexander Cap, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.

 

 

GŁÓWNE REFERATY
Metropolita doc.ThDr. Kryštof (PULEC)

SEKULARIZACE VE SPOLEČNOSTI A CÍRKVI .6
Ks. biskup dr Paisjusz (MARTYNIUK)

KAPŁAN – DUSZPASTERZ JAKO NAUCZYCIEL ŁADU, POKOJU I PORZĄDKU DUCHOWEGO CZŁOWIEKA .12
prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD.
O ESCHATOLÓGII, SEKULARIZÁCII, GLOBALIZÁCII A KRESŤANSTVE .28
doc. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.
PSYCHOSOCIÁLNY TRANZIT V SENIORSKOM VEKU A SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA (úlohy pre edukáciu) .45
doc. PhDr. Tomáš HANGONI, PhD.
DUCHOVNÉ PORADENSTVO PRE SENIOROV V KONTEXTE SOCIÁLNEJ SLUŽBY .58
doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.
PREOBRAZENÝ CHRISTOS AKO DOKONALÝ VZOR NEKONZUMNÉHO ČLOVEKA .67

REFERATY
doc. ThDr. Miroslav ŽUPINA, PhD.
KRESŤANSTVO AKO SPOLOČENSTVO BOŽEJ BLAHODATE .73
doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD.
HISTORICKÝ VÝVOJ FORMOVANIA PORIADKU SVÄTEJ TAJINY POKÁNIA .82
doc. Alexander CAP, CSc.
BIBLIA – KNIHA KNÍH, BIBLIA A SVETOVÉ NÁBOŽENSTVA A BIBLICKÁ ARCHEOLÓGIA .89
Ks. Mgr. Artur ALEKSIEJUK
WOKÓŁ INTERDYSCYPLINARNOŚCI DYSKUSJI BIOETYCZNYCH .106

Mgr. Andrej NIKULIN, PhD.
ÚSKALIA MODERNEJ PSYCHOFARMAKOLOGICKEJ LIEČBY. DUCHOVNÝ ASPEKT TERAPIE PSYCHICKÝCH OCHORENÍ .119
ThDr. Ján HUSÁR, PhD.
SOCIÁLNY ROZMER DEKALÓGU.127
ThDr. Maroš ŠIP, PhD.
NETRADIČNÁ RELIGIOZITA AKO POTENCIÁLNA RIZIKOVÁ SKUPINA .138
Mgr. Vasyľ KUZMYK, PhD.
ALMUŽNA AKO JEDNA Z FORIEM SOCIÁLNEJ POMOCI V DIELACH APOŠTOLSKÝCH MUŽOV.146
Ks. Mgr. Lubomir WORHACZ
ABORCJA W ŚWIETLE NAUKI CERKWI PRAWOSŁAWNEJ .158
Mgr. Ján PILKO, PhD.
SPOVEĎ A POKÁNIE AKO SOCIÁLNY KONTAKT KŇAZA S VERIACIM ČLOVEKOM V STAREJ A NOVEJ ZMLUVE. HISTORICKO-PATRISTICKÝ POHĽAD .165
Mgr. Vladimír KOCVÁR, PhD.
SOCIÁLNY A CHARITATÍVNY ASPEKT SVÄTEJ LITURGIE .173
Mgr. Pavol KOCHAN, PhD.
PRIENIK A VPLYV CIRKEVNÝCH PRAVIDIEL NA PRÁVO V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI .179
Hieromnich Mojżesz (Igor KLEBUS)
WYBRANE LISTY ŚWIĘTEGO HIERONIMA, JAKO PRZYKŁAD KRZEWIENIA IDEAŁÓW ŻYCIA MONASTYCZNEGO .185
PhDr. Bohuslav KUZYŠIN, PhD.
MIESTO A APLIKÁCIA ALTERNATÍVNYCH PSYCHOTERAPEUTICKÝCH A SOCIOTERAPEUTICKÝCH FORIEM V SÚČASNEJ KULTÚRE KONZUMU .199
Mgr. Michal DVOŘÁČEK

BLAHODÁRNÝ ÚČINEK SVATOHORSKÉHO MNIŠSTVÍ NA ČLOVĚKA DNEŠNÍ DOBY .212

Mgr. Martina KORMOŠOVÁ
ZNAKY, ZMENY A PROBLÉMY SÚČASNEJ RODINY .228
Mgr. Zuzana REPKOVÁ
PAMÄTANIE NA SMRŤ AKO NAJVYŠŠIA MÚDROSŤ .236
Mgr. Ivana VOJTAŠEKOVÁ
VÝZNAM KRESŤANSKÝCH HODNÔT Z POHĽADU SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA PRI VYUŽÍVANÍ ARTETERAPIE
V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB .246
Mgr. Martina ŠIPOVÁ
VYBRANÉ FORMY ALTERNATÍVNEHO LIEČITEĽSTVA V SPOLOČNOSTI .254
PhDr. Daniela CEHELSKÁ
MORÁLKA A ETIKA AKO REGULÁTORY ĽUDSKEJ EXISTENCIE .265

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio