PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
data wydania: 2011-04-01 autor: Mgr. Vladimír Kocvár, PhD. Mgr. et Mgr. Ľuba Krutská (eds.) ISBN: 978-83-931180-2-1 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov z II. vedeckej konferencie študentov, absolventov
a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou
Prešov, 9. marec 2010

 

Editori: Mgr. Vladimír Kocvár, PhD.
Mgr. et Mgr. Ľuba Krutská
Recenzenti: doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.
PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
Organizačný výbor konzerencie:
Mgr. Vladimír Kocvár, PhD.
Mgr. et Mgr. Ľuba Krutská
Mgr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Mgr. Pavol Kochan, PhD.
Mgr. Viera Pasterová
Mgr. Katarína Krušková
Vydavateľ: Diecezjalny ośrodek Kultury Prawoslavnej
ELPIS v Gorlicach
Príspevky neprešli jazykovou úpravou.
ISBN 978-83-931180-2-1

 

 

II. vedecká konferencia študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov
s medzinárodnou účasťou:
PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
13.30 Otvorenie konferencie
13.30 – 13.40 Príhovor dekana PBF, prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD.
13.40 – 13.50 Príhovor vedúceho Katedry praktického bohoslovia, prof. ThDr. Petra
Kormaníka, PhD.
13.50 – 16.10 Prednášky v sekciách
Záver konferencie
I. sekcia
13.50 – 14.00 Mgr. Viktor Dutko – Teologicko – ekleziálny kontext filantropie.
14.00 – 14.10 Mgr. Ivana Vojtašeková – Možnosť uplatnenia kresťanských sociálnych
pracovníkov v rámci riešenia problematiky nelegálnych migrantov na našom území so
zameraním na opustené deti.
14.10 – 14.20 Mgr. Viera Pasterová – Sklamanie verzus viera.
14.20 – 14.30 Mgr. Katarína Krušková – Svätí otcovia o ľudskom trápení a chorobách.
14.30 – 14.40 Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD. – Spoločenský a teologický kontext abortu.
14.40 – 14.50 Bc. Zuzana Repková – Sociálna práca podľa učenia svätého apoštola Pavla
a jeho odkaz pre dnešok.
14.50 – 15.00 DISKUSIA
15.00 – 15.10 Ing. Mgr. Vladimír Gerka – Hlavné teologické východiská pre ekonómiu.
15.10 – 15.20 ThDr. Peter Soroka – Krypta vojakov z 1. sv. vojny v Osadnom – unikátna
pravoslávna pamiatka.
15.20 – 15.30 Kirill A. Soloviov, PhD. – Vplyv pravoslávneho monastiera konca 19.
a začiatku 20. storočia na zachovanie kultúrnych tradícií ruského mesta. (Ruská federácia)
15.30 – 15.40 Miroslav Humenský – Historický pohľad na PCO Rebrín a obnova Pravoslávia
v bývalej Československej republike.
15.40 – 15.50 Alexander Haluška – Archimandrita Sáva (Struve) Ladomírovský.
15.50 – 16.00 ThDr. Roman Dubec – Pohľad na dejiny pravoslávnej cirkevnej obce
v Gorliciach (Poľsko).
16.00 – 16.10 DISKUSIA
II. sekcia
13.50 – 14.00 Mgr. Ján Husár, PhD. – Pozícia pravoslávnej ikony v súčasnosti.
14.00 – 14.10 Mgr. Pavol Kochan, PhD. – Opis niektorých typov kalendárov v dejinách
ľudstva a ich súvislosť s juliánskym a gregoriánskym typom kalendára.
14.10 – 14.20 Mgr. et Mgr. Ľuba Krutská – Gramatika Meletija Smotrického – jej koncepcia
a význam.
14.20 – 14.30 Mgr. Vladimír Kocvár, PhD. – Niekoľko poznámok k slúženiu svätej liturgie.
14.30 – 14.40 Mgr. Peter Bzik – Eucharistia ako obeť.
14. 40 – 14.50 PhDr. Martin Bača – Pravoslávna cirkev na Taiwane.
14.50 – 15.00 DISKUSIA
15.00 – 15.10 Mgr. Miroslav Krutský – Osobnostné a charakterové črty pastiera Christovej
Cirkvi.
15. 10 – 15.20 Ing. Mgr. Michal Dvořaček – „Slova starců, jež mají váhu života“ Východiska
a náměty k řešení některých složitých problémů dnešní doby.
15.20 – 15.30 Ľuboš Omaska – Pastierska služba v Cirkvi.
15.30 – 15.40 Vladimír Kosturák – Sväté tajiny v Pravoslávnej cirkvi.
15.40 – 15.50 Patrik Palasiewicz – Krst – obradová stránka, história a prijímanie ľudí do
Cirkvi.
15.50 – 16.00 Lenka Kimáková – Pokánie a Eucharistia.
16.00 – 16.10 DISKUSIA

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio