2019-12-08 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.

Príčiny sporov v medziľudských vzťahoch podľa učenia

svätého apoštola Jakuba (referat zaproszony) .....................................................5

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Jakubov útek do Mezopotámie a jeho
2019-11-12 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Narodenie Ézava a Jakoba (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 25, 19-26) ..................4

ALEXANDER CAP

Ezav predava prvorodenstvo (Biblicko-exegetický komentar na 1Mjž 25, 27-34)..............16

JAN HUSAR

Kanon starozakonných kníh u palestínskych a alexandrijských Židov.
2019-09-12 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TRESCI

ALEXANDER CAP

Nachorovo potomstvo

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 22, 20-24)..............................................4

ALEXANDER CAP

Sarina smrť a kupa dedičnej hrobky

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 23, 1-20)................................................8
2019-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Abrahamova pohostinnosť a nove zasľubenie o Izakovi.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 1-15) ...............................................4

ALEXANDER CAP

Odchod do Sodomy. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 16-21) ..........19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie
2018-12-14 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD.
SPIS TREŚCI

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Jeruzalemský chrám a jeho dejiny .......................................................................6

Ks. Piotr FIEDORUK

O życiu pozagrobowym w Piśmie Świętym i
2018-11-28 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP Obriezka znamením Božej zmluvy (Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 17,1-14 ................................5

ALEXANDER CAP Zasľúbenie o Iżákovi (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 17, 15-27) .........................................19

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ Biblické
2018-08-20 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Nočné videnie Boha. Hospodinova zmluva s Abrahamom (Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 15, 1-6)..........................5

ALEXANDER CAP

Hospodinova zmluva s Abrah{mom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 15, 7- 21)............................................17

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ
2018-05-11 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ALEXANDER CAP „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2Mjž 20, 7) ........................6

ALEXANDER CAP Učenie Koránu o Stvoriteľovi a stvorenstve, o raji a páde do hriechu. O Kainovi a Ábelovi, o Noachovi a potope a o stavbe veže ...............................1
2017-10-15 |
Partytura do pobrania w załaczniku

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio